Thiết bị định vị dùng pin

MB: 0962.050.512 MN: 0936.162.269