định vị xe máy VT05F

MB: 0962.050.512 MN: 0931.962.979