định vị protrack VT02F

MB: 0962.050.512 MN: 0931.962.979