Định vị ô tô VT05F

MB: 0962.050.512 MN: 0936.162.269