định vị không dây vt03d

MB: 0962.050.512 MN: 0931.962.979